Multivitamin

Multivitamin còn được gọi là vitamin tổng hợp. Đây là một trong những chất bổ sung được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới.